Skattereduktion - inventarier införskaffade under 2021

Regeringen har (den 20 oktober 2021) beslutat att införa en tillfällig lag om skattereduktion på 3,9 % av anskaffningsvärdet för investeringar i inventarier som införskaffats under kalenderåret 2021.
Detta som ett incitament för företag att tidigarelägga och öka sina investeringar pga att investeringstakten hos företagen har minskat med anledning av pandemin.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att företaget ska ha rätt till skattereduktion:

- Inventarierna (inkl. maskiner, byggnads- och markinventarier) ska vara avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten

- Även begagnade produkter omfattas av reglerna

- Inventarierna ska ha förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt och vara föremål för årligt värdeminskningsavdrag

- Inventarierna ska ha anskaffats under kalenderåret 2021

- Med anskaffningstidpunkt avses leveransdag (för egentillverkade produkter avses färdigställandedag). Inventarien måste inte nödvändigtvis ha tagits i bruk 2021, men den ska vara levererad till företaget och utgöra en ”funktionell enhet”.

- Inventarierna ska fortfarande finnas i verksamheten det beskattningsår som avslutas 31/12 2022 eller närmast därefter (vid brutet r-år).  (Obruten innehavstid)
OBS! Skatteverkets rättsavdelning har klargjort följande: Om en inventarie, inköpt under 2021, som omfattas av denna lag, visar sig vara behäftad med ett fel och leverantören/tillverkaren under 2022 ersätter den felaktiga produkten med en ny (garantifel), ska det ändå anses vara samma inventarie och den ersättande produkten ska således omfattas av reglerna.  

--------------------------

På Skatteverkets hemsida kan man få mer vägledning: Skattereduktion inventarier

Lagtexten hittar ni här: Lag (2021:931) om skattereduktion

 

Kontakta Skatteverket om ni är osäkra på vad som gäller i just ert fall. Ovanstående punkter ska endast ses som tolkningshjälp och ersätter inte lagtexten.