MaskinLeverantörerna - ML - är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner.

Vi finns till för våra medlemmar, men vi finns också till för deras kunder. För att kunderna ska kunna göra trygga affärer med våra medlemmar. Alla våra medlemmar skriver under på att leva efter föreningens kvalifikationsbestämmelser. Det betyder i korthet att medlemsföretaget har en solid ekonomi samt företags- och ansvarsförsäkring. Ett medlemskap säkerställer också att medlemsföretaget har god branschkunskap, kvalificerad personal och att de följer god affärssed och använder branschens gemensamma leveransvillkor.

Kvalifikationsbestämmelserna för medlemskap finns under fliken Bli Medlem - Stadgar.  

Arbetet bedrivs i olika sektioner:
Bygg och anläggningsmaskiner, Truck, Skogsmaskin, Vägunderhåll och Lantbruk.

ML verkar för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper.

Några av de saker ML jobbar med är:

Leveransavtal och rådgivning
Tillsammans med respektive kundorganisation har vi tagit fram branschanpassade leveransbestämmelser.
Maskin 21 (för entreprenad-, vägunderhålls-, grönyte- och skogsmaskiner) ersätter det tidigare avtalet: Maskin 03 
Truck 22 (ersätter det tidigare avtalet Truck 09)
Lantbruk 16 
förklaringsbroschyr till Lantbruk 16 (det finstilta på vanlig svenska)
Reparation 11 (för reparationer och service, alla typer av maskiner och redskap)

Medlemmarna erbjuds kostnadsfri rådgivning kring leveransvillkoren, hjälp med avtalsskrivning samt möjlighet att få utbildning eller information om leveransvillkoren vid t.ex. sälj- eller återförsäljarträffar. 
Leveransvillkoren finns även på engelska och i vissa fall tyska. Hör av er till oss om ni vill ha översättningen.

Statistik
Föreningen sammanställer försäljningsstatistik för många av produkterna som medlemmarna säljer. Givetvis följer vi de regler som finns inom EU för vad som får redovisas. Enskilda företags uppgifter delges aldrig.

Servicemarknad
För medlemsföretagens efter-/servicemarknadspersonal finns inom ML en grupp som träffas vid behov. Inom SMK (Servicemarknadskommittén) diskuteras bl.a. frågor kring utbildning och säkerhet. Vid behov anordnar ML kurser i t.ex.hydraulik, miljö- och avfallshantering eller EU-regler.

Rekrytering av maskinmekaniker
Bristen på maskinmekaniker och servicetekniker är mycket stor i hela landet. MaskinLeverantörena samarbetar med utvalda gymnasieskolor som utbildar maskinmekaniker och stöttar dem på olika sätt, allt för att höja kvaliteten på utbildningen samt för att det ska utbildas fler mekaniker. Läs mer om rekryteringsarbetet på vår sida för Qualified Machine Technician - QMT www.qmt.se 

Reklamationsråd
Tillsammans med kundorganisationerna LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) respektive ME (Maskinentreprenörerna), har ML skapat reklamationsråd dit medlemsföretagen och deras kunder kan vända sig för att få en eventuell tvist opartiskt prövad. Jämfört med att vända sig till allmän domstol eller skiljenämnd, är det mycket kostnadseffektivt och tidssparande att få sin tvist prövad i Reklamationsrådet. Ledamöterna i rådet har mycket god branschkunskap, vilket borgar för en korrekt och rättvis bedömning av ärendet. 

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om reklamationsråden.

Läs mer om Reklamationsrådet Lantbruksmaskiner.

Läs mer om Reklamationsrådet Mobila Arbetsmaskiner. 

Följdskadeförsäkring
Inom sektion Lantbruk finns en unik följdskadeförsäkring. Har kunden köpt en produkt av en medlem i ML sektion lantbruk kan han få ersättning för produktionsbortfall. Normalt får man inte ersättning för indirekt skada, men genom denna unika försäkring har kunder till medlemsföretag i ML sektion Lantbruk alltså möjlighet till detta!

De kriterier som ska vara uppfyllda för att försäkringen kan komma i fråga är bl.a.:
- Produkten ska vara såld av en medlem i ML-lantbruk på avtalet Lantbruk 16
- Det ska vara en ny lantbruksmaskin eller anläggning med garanti
- Följdskadan och felet på produkten ska ha inträffat inom 12 månader från leverans

Reklamationsrådet för sektion Lantbruk reder tillsammans med försäkringsbolaget Trygg Hansa ut om ersättning kan betalas ut genom försäkringen. För fullständiga villkor kontakta oss på ML.

Lantbrukets Arbetsmiljökommitté - LAMK
LAMK bildades 1982 och är ett nätverk som arbetar för en bättre arbetsmiljö utifrån en helhetssyn på företaget med människan i centrum. LAMK består av representanter för institutioner, rådgivande organ samt organisationer med anknytning till den gröna sektorn, jord och trädgård. MaskinLeverantörerna är en av de organisationer som ingår i nätverket LAMK. Läs mer om LAMK här: LAMK hemsida

Internationellt

MaskinLeverantörerna träffar regelbundet de övriga nordiska branschorganisationerna för att diskutera gemensamma frågor och dra lärdom av varandras idéer och kunskaper i branschen.

MaskinLeverantörernas sektion lantbruk är medlem i den internationella branschorganisationen CLIMMAR, en paraplyorganisation för europeiska organisationer för återförsäljare av lantbruksmaskiner. CLIMMAR är ett viktigt nätverk för utbyte av idéer och gemensamma frågor inom lantbrukssektorn i Europa. CLIMMAR arbetar bl.a. med lobbying på EU-nivå, sammanställning av försäljningsstatistik för de olika medlemsländerna och att göra branschen mer attraktiv för unga mekaniker, vilket det är stor brist på i hela Europa. www.climmar.com  Här kan du ladda ner CLIMMARs årliga magasin med info om aktiviteterna. CLIMMAR 2020

 

Dataskydd
MaskinLeverantörerna värnar om den personliga integriteten. Denna dataskyddspolicy förklarar hur ML samlar in och använder personuppgifter: Dataskyddspolicy