Nya lagar 2017/2018

Vid årsskiftet 2017/18 trädde en hel del nya lagar och förordningar i kraft. 

Här är några av de viktigare förändringarna:

 • Ändrad beräkning av förmånsvärde för tjänstebil.  Ändringen innebär att bilens faktiska fordonsskatt ska läggas till som en ytterligare post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. För att öka incitamenten för förmånstagare att begränsa sin privata körning ska betald trängselskatt inte längre ingå i förmånsvärdet.
   
 • Utvidgat växa-stöd till den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag. För att göra det enklare för små företag att anställa sin första medarbetare utvidgas växa-stödet till att också omfatta aktiebolag utan anställda eller med en anställd som också är delägare och handelsbolag med högst två ägare.
   
 • Högre skatt på sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring. Kapitalunderlaget ska multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet i stället för statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter
   
 • Höjt transporttillägg vid transport av punktskattepliktiga varor. För alkohol- och tobaksvaror samt energiprodukter finns harmoniserade regler om punktskatt inom EU. Reglerna innebär bland annat att viss dokumentation måste följa med transporten och att säkerhet måste ställas för skatten. Om dessa regler inte följs kan en administrativ avgift – transporttillägg – påföras i vissa fall. Detta tillägg höjs nu från 20 till 40 procent av punktskatten.
   
 • Skyddet för den personliga integriteten stärks. Lagändringarna innebär att det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten stärks och moderniseras. Bland annat införs ett nytt brott, olaga integritetsintrång, som gör det straffbart att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa integritetskänsliga bilder eller andra uppgifter.
   
 • Fri tillgång till Riksarkivets forskningsarkiv. Abonnemangsavgiften till Riksarkivets digitala forskarsal tas bort.
   
 • Gemensamma standarder för att ladda fordon som drivs av el eller vätgas. Publika laddningspunkter för elfordon, och tankstationer för vätgasdrivna fordon, ska vara anpassade till internationella standarder.
   
 • Konkurrensverket får besluta om företagskoncentrationer. Förbud eller ålägganden i fråga om företagskoncentrationer, till exempel sammanslagningar av företag, beslutas av Konkurrensverket i första instans.
   
 • Förare som använder mobiltelefon under färd får inte hålla den i handen.
   
 • Höjt barnbidrag. Barnbidraget höjs med 200 kronor, från 1 050 kronor i månaden till 1 250 kronor i månaden för varje barn.
   
 • Skolstart vid sex års ålder. Skolplikten för barn bosatta i Sverige ska inträda ett år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.
   
 • Ändrat schablonbelopp för traktamente. Från och med inkomståret 2018 är det skattefria traktamentet 230kr per hel dag (halv dag 115 kr) vid tjänsteresa med övernattning mer än 50km från arbetet och bostaden. Avdrag för betald frukost ska göras med 46kr och för lunch eller middag med 81 kr.
   

Ladda ner regeringskansliets broschyr med alla nya lagar och förordningar som trädde i kraft kring årsskiftet här.

2018-01-10