ML´s remissvar ang. partikelfilter

MaskinLeverantörernas formella svar på Miljödepartementets remiss Nationellt krav på partikelfilter i stora arbetsmaskiner M2014/1488/Kl

Här redovisar vi vårt remissvar på förslaget om retroaktivt infört krav på partikelfilter för arbetsmaskiner med motorer överstigande 560 kW.