Info in English

Utökade sanktionsavgifter för nya maskiner

Som ML tidigare har informerat om har Arbetsmiljöverkets nya sanktionsavgifter för brott mot föreskriften Maskiner AFS 2008:3 nu införts.
Sanktionsvgifterna gäller maskiner tillverkade efter den 15 juni 2017 som inte uppfyller krav på bruksanvisning och krav på Försäkran om överensstämmelse. Detta gäller allt från handborrmaskiner till maskinlinjer i industrin. Det är också en saktionsavgift om maskinen inte har uppfyller kravet om märkning av maxlast på lyftande maskiner och maskiner för personlyft.  Ändringen i maskinföreskrifterna heter AFS 2016:10

Dessutom ändras Maskindirektivets (och således även den svenska AFS 2008:3 Maskiner) tillämpningsområde för skogs- och jordbrukstraktorer. Den nya EU-förordningen om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (nr 167/2013) omfattar nu samtliga risker för dessa maskiner och därmed är traktorer helt undantagna från maskinföreskrifterna.

Mer information finns i dokumentet "Sanktionsavgifter för alla maskiner den 15 juni 2017" samt på Arbetsmiljöverkets hemsida wwww.av.se

 

2017-06-15

Rekommendation om startspärr- nu även på engelska

Här hittar du Rekommendation om elektronisk startspärr för traktorer, terrängvagnar och motorredskap på engelska.

2017-03-28

Fastställd rekommendation om startspärr

Nu har försäkringsbranschen fastställt rekommendationen om elektronisk startspärr för traktorer,
terrängvagnar och motorredskap 2017:01. Det blev några smärre ändringar och en förändrad
beloppsgräns för traktor och terrängfordon till 4 prisbasbelopp. Prisbasbelopp kanske inte
känt av alla men det är 44 800 kr för 2017. Fyra basbelopp är således ca 180 000 kr.

Rekommendation 2017:01
Elektroniskt stöldskydd för traktorer, terrängfordon och motorredskap

Traktor, terrängfordon och motorredskap registrerade eller tagna i bruk 2018-01-01
och senare ska vara utrustade med elektroniskt stöldskydd. Elektroniskt stöldskydd
ska motsvara kraven enligt normen för elektroniskt stöldskydd TFFN 901.

Undantagna fordon:
Traktor och terrängfordon med nyvärde under 4 prisbasbelopp.
Motorredskap med arbets-/tjänstevikt under 2000 kg.
Elektriska truckar med lyftkapacitet under 5000 kg.

Rekommendationen fastställd av Bilförsäkringskommittén 2017-02-21.

 

2017-03-02

Stöldskydd på maskiner 2018

De svenska försäkringsbolagen flaggar för kommande rekommendationer/krav på stöldskyddssystem på traktorer och motorredskap från 2018 enligt nedanstående:

Rekommendation om elektroniskt stöldskydd av traktorer, terrängfordon och motorredskap

Elektronisk startspärr
Traktor, terrängfordon och motorredskap registrerade eller tagna i bruk 2018-01-01 eller senare ska vara utrustade med elektronisk startspärr.

Undantagna fordon:
Traktor och terrängfordon med nyvärde under 2 prisbasbelopp.
Motorredskap med arbets-/tjänstevikt av högst 2000 kg.
Elektriska truckar med lyftkapacitet upp till 5000 kg.

Elektronisk startspärr, eventuellt i kombination med larm ska uppfylla kraven i TFFN 901 och i förekommande fall TFFN 801 alternativt Europeiska Kommissionens direktiv 99/56/EG bilaga V.

Undantag kan göras av enskild kravställare.

Bakrundsinformationen till kraven hittar ni under fliken Dokument efter medlemsinloggning.

 

2017-02-16

Nyheter inom Brandskydd för Lantbruket

Här nedan finns viktig information om nya brandskyddsregler.

 • Nyheter rörande brandskyddsutrustning, klicka här för att läsa mer.
 • Nya regler för återkommande Brandskyddskontroller inom Lantbruket, klicka här för mer information

 

2016-11-16

 

Lantbruk 16

Efter över ett år med förhandlingar mellan LRF och ML är nu de nya leveransvillkoren Lantbruk 16 klara. Lantbruk 16 kommer att träda i kraft vid årsskiftet 2015-16 och ersätter det nuvarande Lantbruk 05. Läs mer i pressmeddelandet. De nya villkoren kan du läsa här.

Remisser Traktorer mm

Nya regler för registrering av fordon mm i vägtrafikregistret är på gång att införas, vidare är även nya regler för bl.a. snabbgående traktorer och regler kring godkännande och marknadskontroll av traktorer på väg att införas i Sverige.

Remissen om de nya reglerna för registrering av fordon kan ni läsa här. Remissvar ska lämnas senast den 13 mars 2015. Ange diarienummer TSF 2014-6 när du lämnar dina synpunkter. Skicka svaret till kontakt@transportstyrelsen.se

Era synpunkter om de nya traktorreglerna (ladda ner remissen här) skickar ni till Björn Bäckström (bjorn.backstrom@maskinleverantorerna.se) senast den 20 mars så sammanställer Björn medlemmarnas svar till ett gemensamt remissvar från MaskinLeverantörerna.

Nya lagar 2014/2015

Vid årsskiftet 2014/15 trädde en hel del nya lagar och förordningar i kraft. 

Här är några av de viktigare förändringarna:

 • Höjd fordonsskatt. Utsläppsnivån för när den koldioxidbaserade fordonsskatten börjar tas ut sänks för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

 • Trängselskatt även för utländska bilar

 • Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande. Avdragsrätten sänks från 12 000 kr till 1 800 kr per år.

 • Resenärers rättigheter stärks. Tydligare regler och bättre rätt till ersättning för resenärer vid förseningar.

 • Bättre konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. Näringsidkaren måste informera konsumenten om att ett tidsbestämt avtal förlängs om konsumenten inte säger upp det.

 • Tillfälligt stöd efter skogsbranden i Västmanland. Skogsstyrelsen får lämna stöd till fastighetsägare för upparbetning av brandskadat virke för energiproduktion.

 • Tydligare prisuppgifter vid taxiresor. Taxibolag som har ett jämförpris över 500 kr för den aktuella taxiresan ska upplysa resenären om priset när hen beställer sin resa.

 • Påställningsavgiften för fordon tas bort.

 • Ersättning för höga sjuklönekostnader. Man inför en ny ersättning för en arbetsgivare som har höga sjuklönekostnader. Den ska ersätta det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader.

 • Högre krav på fristående skolor som vill starta ny utbildning. Krav på att en fristående skola måste samråda med den kommun som skolan ligger i, innan en godkänd utbildning startar.

Ladda ner regeringskansliets broschyr med alla nya lagar och förordningar som trädde i kraft vid årsskiftet här.

Nya reparationsvillkor

MaskinLeverantörerna lanserar nu nya reparationsvillkor för branschen.

Villkoren ”Reparation 11” är framtagna tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinentreprenörerna (ME) och reglerar vad som gäller vid service eller reparationer.
Eftersom det inte finns någon motsvarighet till konsumenttjänstlagen för tjänster mellan näringsidkare, är det extra viktigt att man anger vilket avtal som gäller.

ML rekommenderar alla sina medlemsföretag att från och med den 1 februari 2012 använda Reparation 11.

 

Här kan man ladda ner Reparation 11.

 

Om Avgasregler

Motorer - Uppdaterade Flexibilitetssystemet dröjer

Som bekant föreslogs under 2010 en ändring av direktiv 97/68/EG med utökade flexibilitetsvolymer beträffande motorer för klass III B. Förslaget innebar mycket kortfattat att man ökar den tillåtna leveransen av motorer med lägre avgasklassning från 20% till 50% av årsförsäljningen, gällande fram till 31 december 2013.

I dagsläget har EU Parlamentet ännu inte enats om detta förslag och sannolikt kommer förslaget om utökad flexibilitet för steg III A kontra steg III B motorer aldrig att fattas. Följaktligen gäller de tidigare kraven i direktivet 97/68/EG beträffande motorers avgasrening (SFS 1998:1709).

Pages