Färdskrivare för traktor b

Traktor b (50km/h traktor) omfattas av reglerna för färdskrivare och kör- och vilotider.

En färdskrivare ska vara installerad och användas på traktor b om:

• Traktorn används för transport på väg, om fordonets högsta tillåtna vikt (inklusive eventuell släpvagn) överstiger 3,5 ton.

Undantag från kravet på färdskrivare för traktor b om den används i jordbruks‑ och skogsbruksverksamhet, inom en radie av 100 km från den plats där företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget.

Snöröjning/sandning av vägar räknas som ”underhåll av vägar” och är också undantaget reglerna.

Provkörning på väg i samband med reparation eller service av en traktor som har färdskrivare är också undantaget reglerna.

Körning som inte omfattas av något undantag, samt körning inom jord-/skogsbruksverksamhet längre bort än 100km från ”gården” kräver att färdskrivare finns och används och att man tillämpar kör- och vilotidsreglerna.

Detta oavsett om traktorn är lastad eller inte utan räcker det med att köra traktorn (b) som sådan för att den ska omfattas av kör- och vilotids samt färdskrivarreglerna.

Hänvisningar till lagtexten hittar ni här: Färdskrivare - traktor b - Regler

2018-03-12

 

Nya besiktningsregler 2018

Den 20 maj 2018 börjar nya besiktningsregler att gälla. Reglerna är en anpassning till EU-lagstiftningen.

När de nya besiktningsreglerna börjar gälla slopas de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret. Det nya datumet för "besikta senast" beräknas på när du senast besiktade fordonet.

För personbil gäller: 36-24-14 månader
(=besikta första gången inom 36 månader från den månad då fordonet togs i trafik första gången, andra gången inom 24 månader från första besiktningen, därefter inom 14 månader från föregående besiktning)

För Motorredskap klass 1: 48-24-24 månader
För Tunga fordon (> 3 500 kg): var 12:e månad
För motorcyklar och bildragna släp (<3500kg): 48-24-24 månader
För A traktor och traktor b: 48-24-24 månader

-------------------------------------------

Följande fordon undantas från kravet på periodisk kontrollbesiktning om de har gått igenom en godkänd kontrollbesiktning under de senaste 24 månaderna när undantaget ska börja gälla:

- Personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-traktor och EPA-traktor som är 50 år eller äldre.
- Släpvagnar som är 50 år eller äldre och som dras av personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-traktor eller Epa-traktor.
- Motorcyklar som är 40 år eller äldre.

Mer information hittar ni här: Nya besiktningsregler samt på Transportstyrelsens hemsida.

 

2018-01-23

Nya lagar 2017/2018

Vid årsskiftet 2017/18 trädde en hel del nya lagar och förordningar i kraft. 

Här är några av de viktigare förändringarna:

 • Ändrad beräkning av förmånsvärde för tjänstebil.  Ändringen innebär att bilens faktiska fordonsskatt ska läggas till som en ytterligare post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. För att öka incitamenten för förmånstagare att begränsa sin privata körning ska betald trängselskatt inte längre ingå i förmånsvärdet.
   
 • Utvidgat växa-stöd till den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag. För att göra det enklare för små företag att anställa sin första medarbetare utvidgas växa-stödet till att också omfatta aktiebolag utan anställda eller med en anställd som också är delägare och handelsbolag med högst två ägare.
   
 • Högre skatt på sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring. Kapitalunderlaget ska multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet i stället för statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter
   
 • Höjt transporttillägg vid transport av punktskattepliktiga varor. För alkohol- och tobaksvaror samt energiprodukter finns harmoniserade regler om punktskatt inom EU. Reglerna innebär bland annat att viss dokumentation måste följa med transporten och att säkerhet måste ställas för skatten. Om dessa regler inte följs kan en administrativ avgift – transporttillägg – påföras i vissa fall. Detta tillägg höjs nu från 20 till 40 procent av punktskatten.
   
 • Skyddet för den personliga integriteten stärks. Lagändringarna innebär att det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten stärks och moderniseras. Bland annat införs ett nytt brott, olaga integritetsintrång, som gör det straffbart att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa integritetskänsliga bilder eller andra uppgifter.
   
 • Fri tillgång till Riksarkivets forskningsarkiv. Abonnemangsavgiften till Riksarkivets digitala forskarsal tas bort.
   
 • Gemensamma standarder för att ladda fordon som drivs av el eller vätgas. Publika laddningspunkter för elfordon, och tankstationer för vätgasdrivna fordon, ska vara anpassade till internationella standarder.
   
 • Konkurrensverket får besluta om företagskoncentrationer. Förbud eller ålägganden i fråga om företagskoncentrationer, till exempel sammanslagningar av företag, beslutas av Konkurrensverket i första instans.
   
 • Förare som använder mobiltelefon under färd får inte hålla den i handen.
   
 • Höjt barnbidrag. Barnbidraget höjs med 200 kronor, från 1 050 kronor i månaden till 1 250 kronor i månaden för varje barn.
   
 • Skolstart vid sex års ålder. Skolplikten för barn bosatta i Sverige ska inträda ett år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.
   
 • Ändrat schablonbelopp för traktamente. Från och med inkomståret 2018 är det skattefria traktamentet 230kr per hel dag (halv dag 115 kr) vid tjänsteresa med övernattning mer än 50km från arbetet och bostaden. Avdrag för betald frukost ska göras med 46kr och för lunch eller middag med 81 kr.
   

Ladda ner regeringskansliets broschyr med alla nya lagar och förordningar som trädde i kraft kring årsskiftet här.

2018-01-10

Utökade sanktionsavgifter för nya maskiner

Som ML tidigare har informerat om har Arbetsmiljöverkets nya sanktionsavgifter för brott mot föreskriften Maskiner AFS 2008:3 nu införts.
Sanktionsvgifterna gäller maskiner tillverkade efter den 15 juni 2017 som inte uppfyller krav på bruksanvisning och krav på Försäkran om överensstämmelse. Detta gäller allt från handborrmaskiner till maskinlinjer i industrin. Det är också en saktionsavgift om maskinen inte har uppfyller kravet om märkning av maxlast på lyftande maskiner och maskiner för personlyft.  Ändringen i maskinföreskrifterna heter AFS 2016:10

Dessutom ändras Maskindirektivets (och således även den svenska AFS 2008:3 Maskiner) tillämpningsområde för skogs- och jordbrukstraktorer. Den nya EU-förordningen om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (nr 167/2013) omfattar nu samtliga risker för dessa maskiner och därmed är traktorer helt undantagna från maskinföreskrifterna.

Mer information finns i dokumentet "Sanktionsavgifter för alla maskiner den 15 juni 2017" samt på Arbetsmiljöverkets hemsida wwww.av.se

 

2017-06-15

Rekommendation om startspärr- nu även på engelska

Här hittar du Rekommendation om elektronisk startspärr för traktorer, terrängvagnar och motorredskap på engelska.

2017-03-28

Fastställd rekommendation om startspärr

Nu har försäkringsbranschen fastställt rekommendationen om elektronisk startspärr för traktorer,
terrängvagnar och motorredskap 2017:01. Det blev några smärre ändringar och en förändrad
beloppsgräns för traktor och terrängfordon till 4 prisbasbelopp. Prisbasbelopp kanske inte
känt av alla men det är 44 800 kr för 2017. Fyra basbelopp är således ca 180 000 kr.

Rekommendation 2017:01
Elektroniskt stöldskydd för traktorer, terrängfordon och motorredskap

Traktor, terrängfordon och motorredskap registrerade eller tagna i bruk 2018-01-01
och senare ska vara utrustade med elektroniskt stöldskydd. Elektroniskt stöldskydd
ska motsvara kraven enligt normen för elektroniskt stöldskydd TFFN 901.

Undantagna fordon:
Traktor och terrängfordon med nyvärde under 4 prisbasbelopp.
Motorredskap med arbets-/tjänstevikt under 2000 kg.
Elektriska truckar med lyftkapacitet under 5000 kg.

Rekommendationen fastställd av Bilförsäkringskommittén 2017-02-21.

 

2017-03-02

Stöldskydd på maskiner 2018

De svenska försäkringsbolagen flaggar för kommande rekommendationer/krav på stöldskyddssystem på traktorer och motorredskap från 2018 enligt nedanstående:

Rekommendation om elektroniskt stöldskydd av traktorer, terrängfordon och motorredskap

Elektronisk startspärr
Traktor, terrängfordon och motorredskap registrerade eller tagna i bruk 2018-01-01 eller senare ska vara utrustade med elektronisk startspärr.

Undantagna fordon:
Traktor och terrängfordon med nyvärde under 2 prisbasbelopp.
Motorredskap med arbets-/tjänstevikt av högst 2000 kg.
Elektriska truckar med lyftkapacitet upp till 5000 kg.

Elektronisk startspärr, eventuellt i kombination med larm ska uppfylla kraven i TFFN 901 och i förekommande fall TFFN 801 alternativt Europeiska Kommissionens direktiv 99/56/EG bilaga V.

Undantag kan göras av enskild kravställare.

Bakrundsinformationen till kraven hittar ni under fliken Dokument efter medlemsinloggning.

 

2017-02-16

Nyheter inom Brandskydd för Lantbruket

Här nedan finns viktig information om nya brandskyddsregler.

 • Nyheter rörande brandskyddsutrustning, klicka här för att läsa mer.
 • Nya regler för återkommande Brandskyddskontroller inom Lantbruket, klicka här för mer information

 

2016-11-16

 

Lantbruk 16

Efter över ett år med förhandlingar mellan LRF och ML är nu de nya leveransvillkoren Lantbruk 16 klara. Lantbruk 16 kommer att träda i kraft vid årsskiftet 2015-16 och ersätter det nuvarande Lantbruk 05. Läs mer i pressmeddelandet. De nya villkoren kan du läsa här.

Remisser Traktorer mm

Nya regler för registrering av fordon mm i vägtrafikregistret är på gång att införas, vidare är även nya regler för bl.a. snabbgående traktorer och regler kring godkännande och marknadskontroll av traktorer på väg att införas i Sverige.

Remissen om de nya reglerna för registrering av fordon kan ni läsa här. Remissvar ska lämnas senast den 13 mars 2015. Ange diarienummer TSF 2014-6 när du lämnar dina synpunkter. Skicka svaret till kontakt@transportstyrelsen.se

Era synpunkter om de nya traktorreglerna (ladda ner remissen här) skickar ni till Björn Bäckström (bjorn.backstrom@maskinleverantorerna.se) senast den 20 mars så sammanställer Björn medlemmarnas svar till ett gemensamt remissvar från MaskinLeverantörerna.

Pages