Info in English

User login

Medlem? Logga in här för att ta del av våra medlemssidor!

bildspeltop

Nya lagar 2014/2015

Vid årsskiftet 2014/15 trädde en hel del nya lagar och förordningar i kraft. 

Här är några av de viktigare förändringarna:

  • Höjd fordonsskatt. Utsläppsnivån för när den koldioxidbaserade fordonsskatten börjar tas ut sänks för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

  • Trängselskatt även för utländska bilar

  • Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande. Avdragsrätten sänks från 12 000 kr till 1 800 kr per år.

  • Resenärers rättigheter stärks. Tydligare regler och bättre rätt till ersättning för resenärer vid förseningar.

  • Bättre konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. Näringsidkaren måste informera konsumenten om att ett tidsbestämt avtal förlängs om konsumenten inte säger upp det.

  • Tillfälligt stöd efter skogsbranden i Västmanland. Skogsstyrelsen får lämna stöd till fastighetsägare för upparbetning av brandskadat virke för energiproduktion.

  • Tydligare prisuppgifter vid taxiresor. Taxibolag som har ett jämförpris över 500 kr för den aktuella taxiresan ska upplysa resenären om priset när hen beställer sin resa.

  • Påställningsavgiften för fordon tas bort.

  • Ersättning för höga sjuklönekostnader. Man inför en ny ersättning för en arbetsgivare som har höga sjuklönekostnader. Den ska ersätta det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader.

  • Högre krav på fristående skolor som vill starta ny utbildning. Krav på att en fristående skola måste samråda med den kommun som skolan ligger i, innan en godkänd utbildning startar.

Ladda ner regeringskansliets broschyr med alla nya lagar och förordningar som trädde i kraft vid årsskiftet här.

EC220D

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2012
Sista tillverkningsår 2014
Introduktion avgasklassning 2012
Avgasklassning
Utförande DPF
Maskindata

EC210C

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2007
Sista tillverkningsår 2011
Introduktion avgasklassning 2007
Avgasklassning
Maskindata

ML´s remissvar ang. partikelfilter

MaskinLeverantörernas formella svar på Miljödepartementets remiss Nationellt krav på partikelfilter i stora arbetsmaskiner M2014/1488/Kl

Här redovisar vi vårt remissvar på förslaget om retroaktivt infört krav på partikelfilter för arbetsmaskiner med motorer överstigande 560 kW.

Stölder av maskiner eller traktorer

Maskinstölderna ökar kraftigt i Sverige. I samarbete med försäkringsbolagen och larmtjänst har vi här tagit fram viktiga åtgärdspunkter om man drabbas av stöld.

För importörer och leverantörer av maskiner/traktorer med registreringsskyltar skall dessa anmälas för registrering omgående vid ankomsten till er. I annat fall kan maskinen/traktorn komma att registreras i ett annat land.

Vid stöld:

1. Anmäl omedelbart stölden till polisen och till larmtjänst, då maskinen kan lämna landet inom någon timme.

2. Anmäl till polisen: https://anmalan.polisen.se/imse/fordon.html Välj traktor eller Övriga ej reg. fordon.

3. Anmäl till larmtjänst: http://larmtjanst.se/Snabbmeny/Kontakt/

4. Anmäl stölden till ert försäkringsbolag

Val av stöldskydd:

Av försäkringsbolagen godkända stöldskyddsystem (spårsystem) finns hos stöldskyddsföreningen: http://www.stoldskyddsforeningen.se/Certifierad-sakerhet/Produkter-Foretag/Fordon/Sparsystem/

 

 

Orimliga krav på partikelfilter

Orimliga krav ställs på jordbruket och gruvnäringen. Transportstyrelsen föreslår i en utredning som överlämnats till miljöministern att det ska införas nationella krav på retroaktiva utsläppsregler av partiklar på stora arbetsmaskiner. MaskinLeverantörerna kräver att miljöministern lägger hela förslaget i papperskorgen.

Utredningen ifråga gäller införandet av krav på partikelfilter på stora arbetsmaskiner (motoreffekt överstigande 560kW), kravet skulle även gälla retroaktivt på befintliga maskiner. Enligt våra beräkningar är partikelutsläppet från maskinerna i fråga ca 22 ton och inte 200 ton som tidigare uppgetts. Det svenska totala partikelutsläppet uppskattas till ca 29 000 ton. Dessa maskiner står alltså för en bråkdel av de totala utsläppen.

Att montera partikelfilter på dessa maskiner, som främst består av gruvtruckar och några enstaka slaghackar, skulle innebära enorma kostnader och de faktiska filtren skulle ta upp orimligt stort utrymme på maskinen. 

 Istället för att införa särregler bör Sverige verka för att kommande EU-krav på stora arbetsmaskiner införs i hela EU samtidigt.

Läs mer i pressreleasen och i sammanställningen.

»ML ger en trygghet både för oss som leverantör och våra kunder.. «

Martin Gunnarsson, Gunnars Maskiner AB. Sektion: Lantbruk

Vi är med i ML för att vi tycker det är viktigt att det finns en branschorganisation som fungerar som en länk mellan leverantörer samt mellan leverantör och kund. ML ger en trygghet både för oss som leverantör och våra kunder, det är viktigt att det finns en tredje part som kan fortsätta att driva på vår bransch så den fortsätter att vara seriös och att branschen ger våra kunder den trygghet som man skall kräva av sin leverantör.

Bilder från MaskinExpo och Maskinutmaningen 2012

Klicka för större bild.

 

Nya reparationsvillkor

MaskinLeverantörerna lanserar nu nya reparationsvillkor för branschen.

Villkoren ”Reparation 11” är framtagna tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinentreprenörerna (ME) och reglerar vad som gäller vid service eller reparationer.
Eftersom det inte finns någon motsvarighet till konsumenttjänstlagen för tjänster mellan näringsidkare, är det extra viktigt att man anger vilket avtal som gäller.

ML rekommenderar alla sina medlemsföretag att från och med den 1 februari 2012 använda Reparation 11.

 

Här kan man ladda ner Reparation 11.

 

Pages

Röster från medlemmarna

Röster från medlemmarna