Info in English

User login

Medlem? Logga in här för att ta del av våra medlemssidor!

bildspeltop

ML´s remissvar ang. partikelfilter

MaskinLeverantörernas formella svar på Miljödepartementets remiss Nationellt krav på partikelfilter i stora arbetsmaskiner M2014/1488/Kl

Här redovisar vi vårt remissvar på förslaget om retroaktivt infört krav på partikelfilter för arbetsmaskiner med motorer överstigande 560 kW.

Stölder av maskiner eller traktorer

Maskinstölderna ökar kraftigt i Sverige. I samarbete med försäkringsbolagen och larmtjänst har vi här tagit fram viktiga åtgärdspunkter om man drabbas av stöld.

För importörer och leverantörer av maskiner/traktorer med registreringsskyltar skall dessa anmälas för registrering omgående vid ankomsten till er. I annat fall kan maskinen/traktorn komma att registreras i ett annat land.

Vid stöld:

1. Anmäl omedelbart stölden till polisen och till larmtjänst, då maskinen kan lämna landet inom någon timme.

2. Anmäl till polisen: https://anmalan.polisen.se/imse/fordon.html Välj traktor eller Övriga ej reg. fordon.

3. Anmäl till larmtjänst: http://larmtjanst.se/Snabbmeny/Kontakt/

4. Anmäl stölden till ert försäkringsbolag

Val av stöldskydd:

Av försäkringsbolagen godkända stöldskyddsystem (spårsystem) finns hos stöldskyddsföreningen: http://www.stoldskyddsforeningen.se/Certifierad-sakerhet/Produkter-Foretag/Fordon/Sparsystem/

 

 

Orimliga krav på partikelfilter

Orimliga krav ställs på jordbruket och gruvnäringen. Transportstyrelsen föreslår i en utredning som överlämnats till miljöministern att det ska införas nationella krav på retroaktiva utsläppsregler av partiklar på stora arbetsmaskiner. MaskinLeverantörerna kräver att miljöministern lägger hela förslaget i papperskorgen.

Utredningen ifråga gäller införandet av krav på partikelfilter på stora arbetsmaskiner (motoreffekt överstigande 560kW), kravet skulle även gälla retroaktivt på befintliga maskiner. Enligt våra beräkningar är partikelutsläppet från maskinerna i fråga ca 22 ton och inte 200 ton som tidigare uppgetts. Det svenska totala partikelutsläppet uppskattas till ca 29 000 ton. Dessa maskiner står alltså för en bråkdel av de totala utsläppen.

Att montera partikelfilter på dessa maskiner, som främst består av gruvtruckar och några enstaka slaghackar, skulle innebära enorma kostnader och de faktiska filtren skulle ta upp orimligt stort utrymme på maskinen. 

 Istället för att införa särregler bör Sverige verka för att kommande EU-krav på stora arbetsmaskiner införs i hela EU samtidigt.

Läs mer i pressreleasen och i sammanställningen.

»ML ger en trygghet både för oss som leverantör och våra kunder.. «

Martin Gunnarsson, Gunnars Maskiner AB. Sektion: Lantbruk

Vi är med i ML för att vi tycker det är viktigt att det finns en branschorganisation som fungerar som en länk mellan leverantörer samt mellan leverantör och kund. ML ger en trygghet både för oss som leverantör och våra kunder, det är viktigt att det finns en tredje part som kan fortsätta att driva på vår bransch så den fortsätter att vara seriös och att branschen ger våra kunder den trygghet som man skall kräva av sin leverantör.

Bilder från MaskinExpo och Maskinutmaningen 2012

Klicka för större bild.

 

Nya reparationsvillkor

MaskinLeverantörerna lanserar nu nya reparationsvillkor för branschen.

Villkoren ”Reparation 11” är framtagna tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinentreprenörerna (ME) och reglerar vad som gäller vid service eller reparationer.
Eftersom det inte finns någon motsvarighet till konsumenttjänstlagen för tjänster mellan näringsidkare, är det extra viktigt att man anger vilket avtal som gäller.

ML rekommenderar alla sina medlemsföretag att från och med den 1 februari 2012 använda Reparation 11.

 

Här kan man ladda ner Reparation 11.

 

Skogsmaskin t.o.m. 2015

Om Avgasregler

Motorer - Uppdaterade Flexibilitetssystemet dröjer

Som bekant föreslogs under 2010 en ändring av direktiv 97/68/EG med utökade flexibilitetsvolymer beträffande motorer för klass III B. Förslaget innebar mycket kortfattat att man ökar den tillåtna leveransen av motorer med lägre avgasklassning från 20% till 50% av årsförsäljningen, gällande fram till 31 december 2013.

I dagsläget har EU Parlamentet ännu inte enats om detta förslag och sannolikt kommer förslaget om utökad flexibilitet för steg III A kontra steg III B motorer aldrig att fattas. Följaktligen gäller de tidigare kraven i direktivet 97/68/EG beträffande motorers avgasrening (SFS 1998:1709).

»Det har varit en framgång att vi som bransch står enade, både för våra kunder och samarbetspartners...«

Max M. Rasmussen, GMR Maskiner a/s. Sektion: Grönyte

Grunden till att vi är medlemmar i ML i Sverige är att vi också är med i den danska organisationen Maskinleverandørerne, som vi var med och startade. Det har varit en framgång att vi som bransch står enade, både för våra kunder och samarbetspartners såsom mässor, myndigheter, försäkringsbolag och utbildningar. Dessutom sänder det ut en bra signal till våra kunder att vi som bransch är enade, och kan samarbeta även konkurrenter emellan.

Pages

Röster från medlemmarna

Röster från medlemmarna