Info in English

Färdskrivare för traktor b

Traktor b (50km/h traktor) omfattas av reglerna för färdskrivare under vissa förutsättningar.

En färdskrivare ska vara installerad på traktor b om:

• Traktorn används för transport av någon annans gods på väg, om fordonets högsta tillåtna vikt (inklusive släpvagn) överstiger 3,5 ton.

• Traktorn används för transport av någon annans eller eget gods på väg om fordonets högsta tillåtna vikt (inklusive släpvagn) överstiger 7,5 ton

I Sverige finns ett undantag från kravet på färdskrivare för traktor b om den används i jordbruks‑ och skogsbruksverksamhet, inom en radie av 100 km från den plats där företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget. Används traktorn inom någon annan verksamhet än jord- eller skogsbruk gäller inte undantaget och då måste färdskrivare finnas.

Hänvisningar till lagtexten hittar ni här: Färdskrivare - traktor b - Regler

 

2018-01-24

Nya besiktningsregler 2018

Den 20 maj 2018 börjar nya besiktningsregler att gälla. Reglerna är en anpassning till EU-lagstiftningen.

När de nya besiktningsreglerna börjar gälla slopas de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret. Det nya datumet för "besikta senast" beräknas på när du senast besiktade fordonet.

För personbil gäller: 36-24-14 månader
(=besikta första gången inom 36 månader från den månad då fordonet togs i trafik första gången, andra gången inom 24 månader från första besiktningen, därefter inom 14 månader från föregående besiktning)

För Motorredskap klass 1: 48-24-24 månader
För Tunga fordon (> 3 500 kg): var 12:e månad
För motorcyklar och bildragna släp (<3500kg): 48-24-24 månader
För A traktor och traktor b: 48-24-24 månader

-------------------------------------------

Följande fordon undantas från kravet på periodisk kontrollbesiktning om de har gått igenom en godkänd kontrollbesiktning under de senaste 24 månaderna när undantaget ska börja gälla:

- Personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-traktor och EPA-traktor som är 50 år eller äldre.
- Släpvagnar som är 50 år eller äldre och som dras av personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-traktor eller Epa-traktor.
- Motorcyklar som är 40 år eller äldre.

Mer information hittar ni här: Nya besiktningsregler samt på Transportstyrelsens hemsida.

 

2018-01-23

Nya lagar 2017/2018

Vid årsskiftet 2017/18 trädde en hel del nya lagar och förordningar i kraft. 

Här är några av de viktigare förändringarna:

 • Ändrad beräkning av förmånsvärde för tjänstebil.  Ändringen innebär att bilens faktiska fordonsskatt ska läggas till som en ytterligare post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. För att öka incitamenten för förmånstagare att begränsa sin privata körning ska betald trängselskatt inte längre ingå i förmånsvärdet.
   
 • Utvidgat växa-stöd till den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag. För att göra det enklare för små företag att anställa sin första medarbetare utvidgas växa-stödet till att också omfatta aktiebolag utan anställda eller med en anställd som också är delägare och handelsbolag med högst två ägare.
   
 • Högre skatt på sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring. Kapitalunderlaget ska multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet i stället för statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter
   
 • Höjt transporttillägg vid transport av punktskattepliktiga varor. För alkohol- och tobaksvaror samt energiprodukter finns harmoniserade regler om punktskatt inom EU. Reglerna innebär bland annat att viss dokumentation måste följa med transporten och att säkerhet måste ställas för skatten. Om dessa regler inte följs kan en administrativ avgift – transporttillägg – påföras i vissa fall. Detta tillägg höjs nu från 20 till 40 procent av punktskatten.
   
 • Skyddet för den personliga integriteten stärks. Lagändringarna innebär att det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten stärks och moderniseras. Bland annat införs ett nytt brott, olaga integritetsintrång, som gör det straffbart att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa integritetskänsliga bilder eller andra uppgifter.
   
 • Fri tillgång till Riksarkivets forskningsarkiv. Abonnemangsavgiften till Riksarkivets digitala forskarsal tas bort.
   
 • Gemensamma standarder för att ladda fordon som drivs av el eller vätgas. Publika laddningspunkter för elfordon, och tankstationer för vätgasdrivna fordon, ska vara anpassade till internationella standarder.
   
 • Konkurrensverket får besluta om företagskoncentrationer. Förbud eller ålägganden i fråga om företagskoncentrationer, till exempel sammanslagningar av företag, beslutas av Konkurrensverket i första instans.
   
 • Förare som använder mobiltelefon under färd får inte hålla den i handen.
   
 • Höjt barnbidrag. Barnbidraget höjs med 200 kronor, från 1 050 kronor i månaden till 1 250 kronor i månaden för varje barn.
   
 • Skolstart vid sex års ålder. Skolplikten för barn bosatta i Sverige ska inträda ett år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.
   
 • Ändrat schablonbelopp för traktamente. Från och med inkomståret 2018 är det skattefria traktamentet 230kr per hel dag (halv dag 115 kr) vid tjänsteresa med övernattning mer än 50km från arbetet och bostaden. Avdrag för betald frukost ska göras med 46kr och för lunch eller middag med 81 kr.
   

Ladda ner regeringskansliets broschyr med alla nya lagar och förordningar som trädde i kraft kring årsskiftet här.

2018-01-10

Bli fältservicetekniker!

Utbildningcentrum i Ljungby - en eftergymnasial yrkesutbildning söker fler elever till sin fältserviceteknikerutbildning. Utbildningen startar den 28 augusti 2017, det finns fortfarande platser kvar! 
​Läs mer på www.servicetekniker.se eller klicka här 

 

 

Utökade sanktionsavgifter för nya maskiner

Som ML tidigare har informerat om har Arbetsmiljöverkets nya sanktionsavgifter för brott mot föreskriften Maskiner AFS 2008:3 nu införts.
Sanktionsvgifterna gäller maskiner tillverkade efter den 15 juni 2017 som inte uppfyller krav på bruksanvisning och krav på Försäkran om överensstämmelse. Detta gäller allt från handborrmaskiner till maskinlinjer i industrin. Det är också en saktionsavgift om maskinen inte har uppfyller kravet om märkning av maxlast på lyftande maskiner och maskiner för personlyft.  Ändringen i maskinföreskrifterna heter AFS 2016:10

Dessutom ändras Maskindirektivets (och således även den svenska AFS 2008:3 Maskiner) tillämpningsområde för skogs- och jordbrukstraktorer. Den nya EU-förordningen om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (nr 167/2013) omfattar nu samtliga risker för dessa maskiner och därmed är traktorer helt undantagna från maskinföreskrifterna.

Mer information finns i dokumentet "Sanktionsavgifter för alla maskiner den 15 juni 2017" samt på Arbetsmiljöverkets hemsida wwww.av.se

 

2017-06-15

Svenska Maskinmässan 2018

Nu är det klart - Svenska Maskinmässan arrangeras den 31 maj - 2 juni 2018 på Solvalla. Läs mer i pressreleasen här.

Rekommendation om startspärr- nu även på engelska

Här hittar du Rekommendation om elektronisk startspärr för traktorer, terrängvagnar och motorredskap på engelska.

2017-03-28

Säkra Maskiner - ny version

Här kan du ladda ner broschyren Säkra Maskiner i pdf-format.
Broschyren är en kortfattad information till alla som kommer i kontakt med olika typer av mobila arbetsmaskiner och tillbehör.

Säkramaskiner ver.2
Broschyren ger svar på frågorna:

Vilka maskiner får användas?
Får maskinen ändras eller byggas om?
Vem ansvarar vid ändringar på maskinen?
Vem får köra maskinen?

 

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket, LRF- Lantbrukarnas Riksförbund, ME-Maskinentreprenörerna, ML-MaskinLeverantörerna, SACE-Swedish Association for Construction Equipment, TFF-Trafikförsäkringsföreningen och Trafikverket.  

Ladda ner Säkra Maskiner - version 4.

 

2017-03-27

Yrkeshögskolan i Ljungby söker en Utbildningsledare

Att vara utbildningsledare på Yrkeshögskolan i Ljungby innebär att du är verksamhetsansvarig för yrkeshögskoleverksamheten. Tjänsten kan innebära en kombination av utbildningsledare och utbildning beroende på vilka utbildningar vi har och vilken kompetens du har.

Se hela ansökan här.

 

2017-03-27

Ny svensk generalagent för Datatag - Cesar stöldskyddsmärkning

SSF ny generalagent för märksystem för tunga fordon och entreprenadmaskiner

Stölder av fordon och entreprenadmaskiner fortsätter att öka och innebär stora kostnader såväl för enstaka entreprenörer, lantbrukare som för försäkringsbranschen. Men nu finns en lösning som avsevärt minskar risken att utsättas för stölder och samtidigt ökar chansen att återfå stulen egendom.

Läs hela pressmedelandet här.

 

2017-03-27